Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.milesiam.org | วันจันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
เพลงธรรมะภาษาจีน เพลงธรรมะภาษาอังกฤษ เพลงธรรมะภาษาไทย

เพลงธรรมะภาษาไทย
กรุณาเลือกเพลงที่จะฟังจากรายชื่อเพลงข้างล่างนี้ค่ะ
  1. ศรัทธาคงไว้ในใจตลอดไป
  2. ธรรมชาติทุกแห่งยินดี
  3. พระเจ้าทรงรักฉัน
  4. สรรเสริญภูผา
  5. เดินตามองค์เมตไตรย

copy@right 2011 by www.milesiam.org