Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.milesiam.org | วันศุกร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ภาษาจีน
สถาบันสอนภาษาจีน Learn Chinese and Dictionary เรียนภาษาจีนออนไลน์กับพี่จิ๋ว
ภาษาจีน
ภาษาจีนกับการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

            เทศกาลไหว้บะจ่างเป็นเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นวันรำลึกถึงการจากไปของชวีเอวี๋ยน ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อกษัตริย์ 懷王 แห่งแคว้นฉู่ กษัตริย์เชื่อคำยุยงใส่ร้ายของขุนนางกังฉิน จนเข้าใจชวีเอวี๋ยนผิด จึงเนรเทศชวีเอวี๋ยนให้ไปอยู่ในที่ทุรกันดาร สุดท้ายแคว้นฉู่ต้องพ่ายแพ้แก่ข้าศึก กษัตริย์ถูกฆ่าตาย ทำให้ชวีเอวี๋ยนเสียใจมากคิดว่าตัวเองอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ จึงกระโดดลงไปในแม่น้ำมี่หลัว 汨羅 ชาวบ้านรักและเสียดายชวีเอวี๋ยนมาก เกรงว่าปลาในแม่น้ำจะมากัดกินเนื้อเขา จึงช่วยกันห่อข้าวเหนียวหรือที่เรียกว่า บะจ่าง โยนลงไปในแม่น้ำให้ปลามากินและจัดให้มีการแข่งขันพายเรือมังกรเพื่อจะช่วยชวีเอวี๋ยน

会话 huì huà (ฮุ่ยฮว่า) บทสนทนา
学生
Xué sheng (เสวี่ยเซิง)
นักเรียน
• 老师, 您好
    Lǎo shī, nín hǎo。 (เหล่าซือ หนินห่าว)
    สวัสดีครับคุณครู
老师
Lǎo shī (เหล่าซือ)
ครู
• 你好。你去哪儿 ?
    Nǐ hǎo. Nǐ qù nǎr ?(หนี่ชวี่หน่า ?)
    สวัสดี เธอกำลังจะไปไหน
学生
Xué sheng (เสวี่ยเซิง)
นักเรียน
• 我去超市,我要买粽子。
    Wǒ qù chāo shì,wǒ yào mǎi zònɡ zi 。(หว่อชวี่เชาซื่อ หว่อเอี้ยวไหม่จ้งจื่อ)
    ผมจะไปตลาดครับ ผมต้องไปซื้อบะจ่างครับ
老师
Lǎo shī (เหล่าซือ)
ครู
• 好,端午节我们吃粽子。
    Hǎo, Duān wǔ jié wǒ men chī zònɡ zi 。(ห่าว,ตวนอู่เจ๋ หว่อเมินชือจ้งจื่อ)
    ดี พวกเราทานบะจ่างในเทศกาลไหว้บะจ่างกัน

生词 (生詞) Shēngcí (เซิงชื๋อ) ศัพท์ใหม่
1. 粽子 N. Zòngzi (จ้งจื่อ) บะจ่าง
2. 端午节 N. duān wǔ jié (ตวนอู่เจ๋) เทศกาลบะจ่าง
3. 超市 N. chāo shì (เชาซื่อ) ตลาด

端午节 (端午節) Duān wǔ jié (ตวนอู่เจ๋) เทศกาลไหว้บะจ่าง
• 中国的龙舟比赛一年只有一次,比赛在每年的端午节前后
    Zhōng guó de lóng zhōu bǐ sài yì nián zhí yǒu yí cì, bǐ sài zài měi nián de Duān wǔ jié qián hòu
    (จงกว๋อเตอหลงโจวปี่ไซ่อี้เหนียนจื๋อโหย่วอี๋ชื่อ ปี่ไซ่ไจ้เหม่เหนียนเตอตวนอู่เจ๋เฉียนโฮ่ว)
    การแข่งเรือมังกรประจำปีในประเทศจีนมีเพียงปีละครั้ง ในช่วงเทศกาลไหว้บะจ่าง
• 端午节是为了纪念很久以前的一位很有名的清官。他的名字叫屈原
    Duān wǔ jié shì wèi le jì niàn hěn jiǔ yǐ qián de yí wèi hěn yǒu míng de qing guan,Tā de míng zi
    jiào Qū yuán。
    (ตวนอู่เจ๋ซื่อเว่ยเลอจี้เนี่ยนเหินจิ่วอี่เฉียนเตออี๋เว่ยเหินโหย่วหมิงเตอชิงกวน ทาเตอหมิงจื่อเจี้ยว ชวีเอวี๋ยน)
    เทศกาลไหว้บะจ่างมีขึ้นเพื่อรำลึกถึงข้าราชการผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีท่านหนึ่งนามว่า ชวีเอวี๋ยน
• 屈原很爱自己的国家,关心人民的生活
    Qū yuán hěn ài zì jǐ de guó jiā,guān xīn rén mín de shēng huó。
    (ชวีเอวี๋ยนเหิ่นอ้ายจื้อจี่เตอกว๋อเจีย กวนซินเหยินหมินเตอเซิงหัว)
    ชวีเอวี๋ยน เป็นคนที่รักประเทศชาติและห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก
• 但是国王被敵國的奸臣騙 ,懷王誤解屈原有差偏就放他在江南地, 楚國最後亡
    國敗 懷王駕崩辭世焉. 君歸巨在有何益, 盡忠取義汨 江圓.

    Dàn shì guó wáng bèi dí guó de jiān chén piàn , Huái wáng wù jiě qū yuán yǒu chā pian jiú
    fàng tā zài jiāng nán dì ,chǔ guó zuì hòu wáng guó bài. Huái wáng jià bēng cí shì yān. jūn guī
    jù zài yǒu hé yì, jìn zhōng qǔ yì mì jiāng yuán。
    (ตั้นซื่อกว๋อหวางเป้ตี๋กว๋อเตอเจียนเฉินเพี่ยน ไฮวหวางอู้เจ่ชวีเอวี๋ยนโหย่ว ชาเพียน จิ้วฟ่างทาไจ้เจียนหนันตี้
    ฉู่กว๋อจ้วย โฮ่วหวังกว๋อไป้ ไฮวหวางเจี้ย เปิงฉือซื่อเอียน จวินกุยจวี้ไจ้โหย่วเหออี้ จิ้นจงชวี่อี้มี่เจียงเอวี๋ยน)
    แต่กษัตริย์ถูกขุนนางกังฉินหลอก ทำให้เข้าใจชวีเอวี๋ยนผิด จึงเนรเทศชวีเอวี๋ยนให้ไปที่เมืองเจียงหนาน
    สุดท้ายแคว้นฉู่ต้องพ่ายแพ้ต่อข้าศึกและกษัตริย์ต้องก็สิ้นพระชนม์โดยโดนม้าแยกร่าง ชวีเอวี๋ยนคิดว่า
    ตัวเองอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ จึงกระโดดลงแม่น้ำมี่หลั่ว
• 当时有很多人划船去救他
    Qū yuDāng shí yǒu hěn duō rén huá chuán qù jiù tā 。
    (ตังสือโหยวเหิ่นตัวเหยินหัวฉวนชวี่จิ้วทา)
    ขณะนั้นชาวบ้านต่างพายเรือเพื่อจะไปช่วยเขา
• 农历五月初五,是中国民间传统的端午节,也叫 "五月节"
    Nóng lì wǔ yuè chū wǔ,shì Zhōng guó mín jiān chuán tǒng de Duān wǔ jié,yě jiào "wǔ yuè
    jié"。
    (หนงลี่อู่เย่ชูอู่ ซื่อจงกว๋อหมินเจียนฉวนถ่งเตอตวนอู่เจ๋)
    ตามปฏิทินจันทรคติ วันที่ 5 เดือน 5 เป็นเทศกาลไหว้บะจ่างของประเทศจีนที่สืบทอดกันมา หรือที่เรียกว่า
    เทศกาลเดือนห้า
• 过端午节时,人们要吃粽子、赛龙舟
    Guò Duān wǔ jié shí,rén men yào chī zòng zi、 sài Lóng zhōu。
    (กั้วตวนอู่เจ๋สือ เหยินเมินเอี้ยวชือจ้งจื่อ ไซ่หลงโจว)
    ช่วงเทศกาลไหว้บะจ่าง ชาวบ้านจะรับประทานบะจ่างและแข่งเรือมังกร
• 据说,举行这些活动,是为了纪念中国古代伟大爱国屈原。
    Jù shuō,jǔ xíng zhè xiē huó dòng,shì wèi le jì niàn Zhōng guó gǔ dài wěi dà de ài guó Qū
    yuán 。
    (จวี้ซัว จวี่สิงเจ้อเซหัวต้ง ซื่อเว่ยเลอจี้เนี่ยนจงกว๋อกู่ไต้เหว่ยต้าเตออ้ายกว๋อชวีเอวี๋ยน)
    กล่าวกันว่า การจัดกิจกรรมแบบนี้เพื่อรำลีกถึงบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตของชาวจีนนามว่า ชวีเอวี๋ยน
• 现在,赛龙舟不仅仅限于端午节,已经扩展到世界很多地方
    Xiàn zài,sài Lóng zhōu bù jǐn jǐn xiàn yú Duān wǔ jié,yǐ jīng kuò zhǎn dào shì jiè hěn duō dì
    fang。
    (เซี่ยนไจ้ ไซ่หลงโจวปู้จิ๋นจิ่นเซี่ยน อวี๋ตวนอู่เจ๋ อี่จิงคั่วจั่นเต้าซื่อเจ้เหิ่นตัวตี้ฟาง)
    ปัจจุบันนี้ การแข่งเรือมังกรไม่จำกัดเฉพาะช่วงเทศกาลไหว้บะจ่าง แต่เป็นประเพณีที่นิยมไปทั่วโลก
• 在中国农村有一句话:“宁愿荒废一年田,不愿输掉一年船”=
    Zài Zhōng guó nóng cūn yǒu yí jù huà:" Nìng yuàn huāng fèi yì nián tián,bú yuàn shū diào yì
    nián chuán "。
    (ไจ้จงกว๋อหนงชุน โหย่วอี๋จวี่ฮั่ว หนิงเอวี้ยนฮวงเฟ่อี้เหนียนเถียน ปู๋เอวี้ยนซูเตี้ยวอี้เหนียนฉวน)
    มีคำพูดประโยคหนึ่งที่พูดกันตามชนบทจีนกล่าวว่า ยอมที่จะไม่เก็บเกี่ยวไร่นาหนึ่งปี แต่ไม่ยอมพลาด
    กิจกรรมแข่งเรือมังกร

生词 (生詞) Shēngcí (เซิงชื๋อ) ศัพท์ใหม่
1. 划船 V. huá chuán (หัวฉวน) พายเรือ
2. 龙舟 N. lóng zhōu (หลงโจว) เรือมังกร
3. 纪念 N. jì niàn (จี้เนี่ยน) รำลึกถึง
4. 关心 N.,V. guān xīn (กวนซิน) ความกังวล, ห่วงใย
5. 国王 N. guó wáng (กว๋อหวาง) กษัตริย์
6. 救 V. Jiù (จิ้ว) ช่วยชีวิต
7. 仅仅 ADV. jǐn jǐn (จิ๋นจิ่น) เพียงแค่ (เพียงแต่), เท่านั้น
8. 宁愿 IDM. nìng yuàn (หนิงเอวี้ยน) ชอบมากกว่าที่จะ(ชอบที่จะ...มากกว่า)

copy@right 2011 by www.milesiam.org